SVENSKA FORSKNINGEN

Debatt: ”Forskare: Högskolorna behöver göras redo för nästa kris”

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Frågan om hur universiteten och högskolorna fungerar i krissituationer som pandemier är en blind fläck i debatten, skriver David Nilsson och Johan Silfwerbrand, representanter för KTH i Altinget debatt.

Det är dock en högst angelägen fråga eftersom det efter pandemin har uppdagats en rad brister. Trots fördelar med distansundervisning har en del studenter tyvärr har halkat efter. Vidare har forskningen påverkats negativt under pandemin genom försvårad datainsamling och genom att personalen behövt prioritera undervisning.

Än värre är att sex av tio forskare enligt UKÄ har minskat eller helt avbrutit. Det har alltså blivit svårare att forska och att samverka. Detta bör vara en alarmklocka, menar debattförfattarna.

Inför nästa kris måste vi skapa beredskap, bland annat genom att instruera lärosätena att planera för samhällskriser, skapa tydliga kontaktytor mellan myndigheter med samordnande beredskapsuppgift och reservera myndighetskapital för forskning i kris.

Antinget Debatt: Forskare: Högskolorna behöver göras redo för nästa kris