BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Företagare offer för ny brottsvåg – ”Väldigt genomtänkta stölder”

Stölderna mot Stjärnurmakarnas butiker sker inte sällan dagtid genom hot eller försök att lura personalen. De anställda arbetar under stor press och trygghet, enligt vd Peter Simonsson. Bild: Mostphotos

Brottsvågen slår allt hårdare mot Sveriges smyckesbutiker. Stjärnurmakarnas vd Peter Simonsson oroas för de anställda när de kriminella slår till. ”Det kan handla om drogpåverkade personer som visar att de bär kniv”, säger han.

Den rikstäckande butikskedjan Stjärnurmakarna har under många år drabbats av brott och otrygghet. Enligt vd Peter Simonsson har läget blivit värre den senaste tiden.

– Smyckes- och klockbranschen har haft problem med brott under många år, till den grad att det är svårt att få försäkringar i våra butiker. Det har eskalerat de senaste åren och jag tror att det har att göra med att vi kliver in i det kontantlösa samhället. När det inte går att stjäla kontanter stjäl man istället dyra saker.

Välplanerade stölder

Stölderna genomförs på många olika sätt; allt ifrån att man bryter upp ett skåp i butiken utan att någon ser något, att man går in bakom disken och rensar på kontanter och klockor medan personalen distraheras av en medhjälpare, till att man kör in en bil i väggen.

– Det är ofta väldigt genomtänkta stölder. Vi låser in alla dyrare produkter på natten och det vet de om, så stölderna sker ofta dagtid genom att hota eller lura personalen, vilket utsätter dem för en enorm otrygghet.

Peter Simonsson vittnar om stora konsekvenser av brottsligheten.

– Vi har som sagt problem med att teckna försäkringar och det i kombination med att vi har relativt låga marginaler på de produkter vi säljer gör oss väldigt sårbara. Vi har höga självrisker och får inte full ersättning vid stöld. En stor del av problemet är också den otrygghet som brotten skapar för personalen. Det kan handla om drogpåverkade personer som visar att de bär kniv, och som personal vet man inte var personen uppehåller sig när butiken ska stängas på kvällen.

Butikerna ger varandra stöd, vilket är en del i styrkan att vara en butikskedja. Det kan vara en sådan enkel sak som att få tag på varor igen efter en stöld, så att man har något att sälja, men också att ha någon som förstår situationen att prata med.

– Som vd är jag ofta i butikerna och stöttar ägarna i deras roll. Det är ett stöd jag anser att alla bör få.

Få verktyg i kampen mot brottsligheten

Peter Simonsson vittnar om att verktygen är få i kampen mot brotten, men ett av dem är att kunna avvisa personer från butikerna. Tillsammans med Svensk Handel har Stjärnurmakarna arbetat hårt för den möjligheten, något som numera är möjligt.

– Regelverket för att kunna avvisa är fortfarande extremt krångligt. I stora drag kan man säga att vi måste veta att personen vi vill avvisa har varit hos oss tidigare, annars kan vi inte avvisa.

Han pekar på att det behövs andra, mer kraftfulla åtgärder. Det handlar om att försöka få bukt på kriminaliteten överlag.

– Frågan är då hur man får det. Det är lätt att säga att polisen ska ges fler verktyg, men det är så många andra delar också. Det handlar om integration, försörjning och mycket annat. Ofta börjar det med småbrott som leder till större.

Han understryker vikten av att snatterier, inbrott och andra brott som anses vara mindre allvarliga utreds.

– Man måste visa att man menar allvar med att bekämpa brottsligheten, säger Peter Simonsson.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv:

Överensstämmer den bild som Peter Simonssons målar upp med din bild från andra branscher?

– Handeln är den bransch som är mest utsatt för den ökade brottsligheten men flera andra branscher vittnar om ökad utsatthet. Lantbruksföretag har ökande problem med inbrott och stölder, besöksnäringsföretag vittnar om ökat problem med hot och otrygghet hos personalen, för fastighetsföretagare ökar skadegörelsen och hot i samband med kontraktsskrivningar, transportbranschen beskriver en ökning av inbrott i fordon och skadegörelse. Brott och otrygghet är ett växande problem för hela näringslivet.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Vilka åtgärder tycker du är viktigast att sätta in mot denna typ av brottslighet och otrygghet?

– Gör det lättare för företag att komma i kontakt med polisen. Att företag anmäler de brott de utsätts för är viktigt för att den brottsstatistik som används i planeringen av polisiära insatser ska vara korrekt, annars uteblir den ökade polisnärvaron som önskas i centrummiljöer, industriområden och på landsbygden. Men för att anmälningsfrekvensen ska bli högre måste det bli enklare att anmäla och återkopplingen måste också bli bättre. Idag upplever många företagare att deras anmälan försvinner in i ett svart hål och all form av återkoppling uteblir.

– Jag tror också på en utökad samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer i ett brottsförebyggande syfte. Dialogen mellan företag, polis och kommun gällande den lokala brottsutvecklingen och lämpliga åtgärder för att stävja den saknas idag i de allra flesta kommuner.

Vad bör staten och kommunerna göra för att förbättra situationen för företagare som Stjärnurmakarna?

– Lyssna på företagarna. Ta med deras berättelse och upplevelse om utsatthet när brottsförebyggande åtgärder planeras. Polis och kommun bör få ett ännu tydligare uppdrag att inkludera näringslivet i sitt arbete. Det är viktigt att Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att mäta företagens utsatthet för brott och dess kostnader, inklusive de konsekvenser för samhället i stort som brottsligheten orsakar.

Vilken betydelse har det polisiära arbetet?

– Även om företag kan göra mycket för att skydda sig själva mot brott så är den polisiära närvaron extremt viktig. Det skapar en trygghet för personalen, fungerar avskräckande för brottsverkare men polisen bör och kan också ge stöd och hjälp till företagaren i att brottsförebygga på ett effektivt sätt.

– I alla kommuner i Sverige finns idag en kommunpolis vars huvudsakliga uppgift är att tillsammans med samhällets parter arbeta med det brottsförebyggande arbetet. En nära relation mellan kommunpolis och det lokala näringslivet ger många vinster för båda parter.

Har du några övriga tankar kring detta?

– Svenskt Näringslivs undersökningar visar att sex av tio företag har varit utsatta för brott de senaste två åren. Företag i vissa branscher får allt svårare att rekrytera personal på grund av ökad otrygghet. Verksamheter läggs ned, struktureras om och planerade investeringar stoppas när företag inte kan garanteras en trygg och säker miljö. Vi vill säkerställa att den massbrottslighet som drabbar företag inte underprioriteras.

– Idag görs inga som helst beräkningar kring hur näringslivet drabbas av brott och vad det kostar företagen och samhället i stort, säger Susann Haggren.

Karin Carlesten