DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Region Stockholm backar om vårdval inom neurologi

Genrebild Bild: Jessica Gow/TT

Det rödgröna styret i region Stockholm backar tillbakarullningen av vårdvalet inom neurologi efter omfattande kritik från patienter och läkare, vilken TN har rapporterat om. I ett pressmeddelande meddelar regionen att vårdvalet behålls i sin nuvarande form.

Sedan valet 2022, som ledde till regimskifte i region Stockholm, har sjukvårdspolitiken präglats av ambitionen att ta tillbaka verksamhet från privata vårdföretag till regionens egen regi. Detta har skapat oro inom många vårdområden.

I vintras uppmärksammade Tidningen Näringslivet oron bland stockholmare som lider av kronisk migrän och är i behov av kontinuerliga besök hos specialiserade neurologer för att kunna leva och arbeta.

Flera patienter vittnade om att de först i samband med införandet av vårdval fick den hjälp de behövde, och att de inte förstod hur bristen på neurologer skulle avhjälpas av att det offentliga skulle ta över vården.

De neurologer som TN pratade med var också skeptiska och befarade att fler skulle pensionera sig hellre än återvända till de offentliga sjukhusen.

Nu har regionen vänt i frågan.

”En fördjupad analys visar att det inte är möjligt för den regionägda vården att överta vårduppdraget i sin helhet”, meddelas i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att vårdval specialiserad neurologi ska vara kvar i sin nuvarande form.

Det innebär att de privata mottagningarna kan fortsätta hjälpa sina patienter, som förutom migränpatienter också omfattar diagnoser som epilepsi och dystoni, inom ramen för vårdvalet.

Fakta om vårdval

Vårdval är en lagreglerad rättighet som tillåter patienter att välja vårdgivare. Den är baserad på Lagen om Valfrihetssystem (LOV) som stiftades 2008 och trädde i kraft 2009-2010. Systemet innebär:

1) att alla vårdgivare som uppfyller regionens beslutade krav ska ha rätt att etablera sig med offentlig ersättning,

2) ersättningen följer den enskildes val av vårdgivare och

3) att privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika. Ersättningens närmare utformning är upp till varje region att besluta om.

Sedan 2010 är regionerna skyldiga att införa vårdvalsystem inom primärvården. För övrig hälsovård (exempelvis öppen specialistvård), omsorg och socialtjänst är det frivilligt för kommuner och regioner att införa vårdvalssystem baserade på LOV.

Vårdval Halland var Sveriges första vårdvalssystem. Det omfattade närsjukvården i Halland och infördes 2007.

Vårdval Stockholm infördes 2008 och omfattade möjlighet att välja husläkarmottagning, mödravårdscentral och barnavårdscentral. Därefter har det applicerats på fler och fler områden (förlossningsvård, höft- och knäoperationer, tandreglering med flera.) Idag finns 38 olika vårdvalsområden inom region Stockholm.

De flesta regioner har 1-3 vårdvalssystem – förutom primärvård/vårdcentral som är obligatoriskt, är det också vanligt att tandvård för barn och unga eller rehabilitering organiseras i vårdvalssystem. Region Uppsala har 12 vårdvalssystem och Region Skåne har 11. Övriga regioner har fem eller färre. I regionerna Östergötland, Västmanland och Sörmland finns antingen beslut eller planer på nya vårdvalssystem under innevarande mandatperiod.

13 procent av regionernas totala kostnader för sjukvård 2022 var köp från privata vårdgivare. Samtidigt skedde 40 procent av patientkontakterna hos de privata vårdgivarna. Inom enbart primärvården utgjorde köp av privat vård 30 procent av regionernas totala kostnad, samtidigt som det täckte 50 procent av alla patientkontakter.

Privat vård är en småföretagarbransch. Av närmare 15 300 vård- och omsorgsföretag har 93 procent färre än 20 anställda. Av den privat drivna vårdens och omsorgens totala omsättning stod de tio största företagen för 31 procent 2021.

Region Stockholm: Vårdval specialiserad neurologi kvarstår