DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Utmaningen: Att lägga märke till varje företag

Företagen måste få veta vad som är på gång i Örebro. God kommunikation och dialog är nyckeln till ett ännu bättre företagsklimat, anser näringslivsdirektör Göran Dahlén. Bild: : Magnus Wahman

Företag är som medborgare – olika. Det innebär att kommunikationen från kommunen behöver vara anpassad och inte alltid kan rikta sig till en hel grupp, konstaterar Göran Dahlén, näringslivsdirektör i Örebro.

Göran Dahlén, näringslivsdirektör i Örebro, ser en stor investeringsvilja i kommunen, särskilt i samband med den nyindustrialisering som pågår i Sverige och i Örebro, framför allt inom tillverkningsindustrin.

– Företagen vill växa och vi vill växa med dem. Alla frågor hanteras ju inte inom kommunen men vi råder över en hel del frågor som är viktiga för företagen och brukar säga att vår affärsidé är att ”vara bra på att vara kommun”.

Det innebär bland annat tillgång till mark, lokaler, bostäder och en god infrastruktur, men också en bra omsorg och en skola som kan bidra till näringslivets kompetensförsörjning i framtiden. För att företag ska kunna investera och expandera är det viktigt att kommunen med sin rådighet är med och stöttar och är möjliggörare på ett smart sätt, påpekar han.

– Vi satsar mycket på att vara attraktiva som plats så att talanger och människor med rätt kompetens väljer att bo, leva och jobba i Örebro. Företag investerar ju gärna där de kan hitta rätt kompetens. Med det följer arbetstillfällen och därefter följer samhället med i en positiv riktning.

Att entreprenörer och företagare tror på en ort och vill vara där, är det yttersta beviset på ett bra företagsklimat

Göran Dahlén konstaterar att Örebro har en jättefin utveckling. Entreprenörer och företagare tror på platsen och vill vara där. Det är, anser Dahlén, det yttersta beviset på ett bra företagsklimat, där service och bemötande från kommunen spelar en avgörande roll.

Enligt Göran Dahlén har Örebro höga betyg vid mätningar av kundnöjdhet, men konstaterar samtidigt att kommunens betyg i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet varierar.

– Därför tittar vi på hur vi ska kunna förbättra det såväl på övergripande nivå som på detaljnivå och där har har vi hittat några områden där vi behöver bli mycket bättre.

Intensivt arbete efter årsskiftet

Örebro måste framför allt stärka sig när det gäller kommunikation och dialog gentemot företagen och det arbetet kommer att intensifieras de närmaste åren, förklarar Göran Dahlén.

– Som kommun är vi inte alltid så bra på att berätta för företagen vad olika beslut innebär för dem. Vad vill vi uppnå? Vad är den gemensamma bilden? Hur ser vägen dit ut? Vilka fördelar kan företagen dra av det? Vilka olägenheter kan uppstå under tiden? Här ska vi jobba på att bli mycket mer proaktiva.

Lokala företag behöver också mer information om upphandlingar eftersom det kan innebära möjligheter för dem att växa i sina affärer. För kommunen internt är det kanske tydligt vad som pågår men utanför kommunorganisationen är bilden inte alls lika tydlig, menar han.

– Vi behöver ha en mycket tajtare dialog med företag om våra upphandlingar. Här kan vi göra otroligt mycket mer, till exempel bjuda in företagen tidigt i branschråd där vi kan dela information om hur branschen och teknikutvecklingen ser ut och vilka våra utmaningar är.

Göran Dahlén konstaterar att kommunen är bra på att tänka på medborgare som olika individer med olika behov och därför individanpassas vård, skola och omsorg. Han tänker att kommunen ska ha samma tankesätt när det gäller företag och entreprenörer, eftersom de också är olika, har olika behov och tar emot information på olika sätt.

– Att komma i gång med en ännu bättre dialog, så att alla företag upplever att de är sedda och att vi tillsammans bygger ett attraktivare Örebro, det är den största utmaningen vi har.

Differentiera kommunikationen

I en liten kommun är det lättare att nå ut naturligt eftersom man stöter på varandra ”ute på torget” och det är färre inblandade. En stor kommun måste tänka mer på att differentiera sin kommunikation, påpekar han.

För några år sen gjordes en satsning på att få till en tätare dialog med företagen för att få mer information om vad de behöver när det gäller investeringar, etableringar, mark, lokaler, kompetensförsörjning och stöd på olika sätt.

Det ledde till ett mer systematiskt arbetssätt med betydligt fler företagsbesök och kontakter med befintliga bolag.

– Vi frågar såklart företagen vad de tycker, men hur omsätter vi informationen som vi får in så att det genomsyrar hur vi jobbar med frågor kring stadsbyggnad, skola och omsorg? Det är en stor utmaning.

Göran Dahlén konstaterar att kommunen vet att företag vill vara delaktiga i upphandlingar, förstå kommunala processer, kunna få underhandsbesked om ärenden, kanske helst kunna följa det helt digitalt och få information i tid om en gata ska stängas av, som exempel.

– Här måste vi som kommun bli ännu mer lyhörda och lyssna av företagens tankar kring hur det kan ske på bästa sätt. I nästa steg behöver vi bli väldigt konkreta och återkoppla så att de får veta mer om vad som ska hända och i vilken ordning. God kommunikation och dialog är nyckeln till ett ännu bättre företagsklimat i Örebro och fortsatta investeringar.