KÄRNKRAFTENS FRAMTID

FN-rapport: Kärnkraft släpper ut mindre utsläpp än förnybart

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Kärnkraft genererar mindre koldioxidutsläpp under sin livscykel än förnybara energikällor, enligt en ny FN-rapport, skriver Energy Live News.

Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraft att föredra jämfört med till exempel vattenkraft eller vindkraft, visar rapporten från UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa).

UNECE finner stöd för att kärnkraft har det lägsta koldioxidavtrycket, mätt i gram koldioxidekvivalenter per kWh el jämfört med någon annan av de tekniker som undersöktes.

Både kärnkraft och förnybara energikällor släpper ut noll utsläpp under själva produktionen men alla energikällor producerar koldioxid i olika skeden, som under konstruktion, drift och avveckling.

Energylivenews: Författarna till rapporten hävdar att kärnkraft har den lägsta markanvändningen, de lägsta kraven på mineraler och metaller