KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Det är bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige”

Det globala klimatmålet kommer inte närmare av att vi lägger ned Cementas snart koldioxidfria cementtillverkning och istället köper samma vara från exempelvis Kina. Trots att det är så det stundom framställs, skriver Maria Rosendahl.

Det är ingen hemlighet att svensk industri i allmänhet har ett mindre klimatavtryck än motsvarande branscher i andra länder. Att skapa goda och förbättrade konkurrensförutsättningar för svensk industri bidrar på så sätt till ökande marknadsandelar samtidigt som länder där industrin gör större klimatavtryck får svårare att konkurrera.

Blir konkurrensförutsättningarna för svåra i Sverige så hamnar verksamheten någon annanstans och då kan vi räkna med att klimatet blir den stora förloraren.

Det globala klimatmålet kommer inte närmare av att vi lägger ned Cementas snart koldioxidfria cementtillverkning och istället köper samma vara från exempelvis Kina. Trots att det är så det stundom framställs. Faktum är att den fabrik som väntas bli världens första klimatneutrala tillverkning av cement nu riskerar att istället bli den första av alla existerande cementfabriker att stängas.

I just Cementafallet så blir målkonflikten väldigt tydlig. Men när det gäller övrig industri så gäller samma sak. Blir konkurrensförutsättningarna för svåra i Sverige så hamnar verksamheten någon annanstans och då kan vi räkna med att klimatet blir den stora förloraren. Det är svåra avvägningar som behöver göras men om vi menar allvar med att lösa klimatutmaningen så behöver industrin få rätt förutsättningar för att faktiskt bidra till det.

I en färsk rapport från oktober i år leker Industrins ekonomiska råd med tanken på hur det hade sett ut om svensk industri hade lyckats försvara sin andel av världshandeln under den senaste tioårsperioden. Det hade förhindrat koldioxidutsläpp motsvarande 131 miljoner ton. Det är dock inte en exakt siffra och dessutom har det under den här perioden varit omöjligt för övriga länder att hålla jämna steg med exempelvis Kinas expansiva exportutveckling. Men den rapporten och flera andra visar vilken stor betydelse en konkurrenskraftig svensk industri har för det globala klimatet.

Det visar sig alltså att det är bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige än från andra länder.

Vad vi gör i Sverige för globalt hållbarhets- och klimatarbete betyder alltså betydligt mycket mer än vad jag tycker återspeglas i den offentliga debatten. Det är en stor svaghet att vi inte mer lyfter fram svenska företags möjligheter att påverka när vi diskuterar de här frågorna. Lösningen av klimatfrågan på global nivå borde därför vara ännu mer i fokus när vi tittar på nya investeringar i Sverige.

Tack vare att klimatfrågan är global så har Sverige inte bara stora möjligheter, utan närmast en skyldighet och ett ansvar för att bidra till möjliga vägar framåt. Och det visar sig alltså att det är bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige än från andra länder.

Vi får inte, genom orealistiska mål och för snabbt och hårt ställda krav, ”driva ut” investeringar och företagens verksamhet från Sverige. Sveriges nyckelroll ligger i stället i att dra nytta av att industrins lösningar blir hela världens lösningar genom att 78 procent av förädlingsvärdet är export. Det är här fokus bör ligga och här förutsättningar bör skapas, då kommer Sverige bli ett föregångsland även inom klimatomställningen.

Istället för att förstöra den fantastiska plattform för global nytta som Sverige utgör, låt oss fokusera på det vi är riktigt bra på, det vill säga innovation. Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global innovation index. Det finns även flera andra mätningar där Sverige tillhör toppskiktet med sin innovationskraft och sitt avancerade näringsliv.

Låt oss använda den kraften på rätt sätt och behålla positionen genom att ta ansvar och skapa förutsättningar för att lösa den globala klimatomställningen.

Om krönikören

Maria Rosendahl är näringspolitisk chef på Teknikföretagen.