BROTTEN MOT FÖRETAGEN

”Våldsbrotten kräver ökad innovation hos polis och politiker”

En fortsatt brottsvåg med allt våldsammare inslag gör det nödvändigt att fortsätta utveckla metoderna för brottsbekämpningen. Både Nederländerna och Italien kan tjäna som föregångsexempel, menar Li Jansson.

Brottsvågen fortsätter svepa över Sverige med full kraft under det nya året. Även om regeringen har tillsatt ett omfattande reformpaket av rättsväsendet så finns det ändå anledning att vara orolig.

Med fortsatta svårigheter att lyckas med polisrekryteringen och en låg uppklarningsgrad bland de anmälda brotten krävs än mer nytänkande också utöver de befintliga förstärkningarna av rättskedjan. Här behövs ett nytt utvecklingsarbete med ökad innovation och effektivitet i de trygghetsskapande insatserna.

Svenska företag står för en stor del av notan för brottsbekämpningen genom investeringarna i privat säkerhet. Väktare, ordningsvakter, lås och larm finansieras till 75 procent av näringslivet. Att bidra till att effektivisera och minska företagens utgifter för brott är ett ansvar för hela samhället; från polis till politik.

Det handlar om att få ur mer brottsbekämpning ur varje investerad krona.

Effektiviseringen får inte ske på bekostnad av kvaliteten. Bara med lika bra eller ännu bättre kvalitet i fokus ska diskussionen om effektivisering ses. Det handlar helt enkelt om att få ur mer brottsbekämpning ur varje investerad krona.

För det första: bredda samverkan mellan säkerhetsföretag och polis till fler yrkesgrupper än ordningsvakter. Idag finns en utvecklad samverkan mellan ordningsvakterna och polis genom att det finns lagkrav som stipulerar detta. Som resultat har vi en nationell struktur för samverkan, gemensamma utsättningar och ett helt nytt digitalt rapporteringsverktyg e-Nova.

Att i nästa steg inkludera exempelvis väktare i samverkan med polisen skulle ännu mer täcka in hela näringslivets säkerhetsinvesteringar. Det är just den dialogen vi behöver få till för att samarbeta bättre kring händelser som drabbar företagen, och som polisen saknar en komplett lägesbild kring. Det kan handla om allt från grova brott som en följd av skjutvapenvåldet till återkommande skadegörelse. Med bättre forum för samverkan mellan säkerhetsföretag och polis skulle utfallet bli fler möjligheter att samarbeta kring hur brotten på en viss plats eller ort ska minska.

För det andra: vi måste bättre koppla samman polisen med säkerhetsföretagens kameror och videomaterial. I Sverige är till exempel Securitas Direct en stor aktör med företagslarm för små- och medelstora företag. Men vid ett konstaterat inbrott måste larmoperatörerna ringa upp polisen och muntligt beskriva vad som sker, vilket tappar tid och effektivitet.

Vi måste koppla samman polisen med säkerhetsföretagens kameror och videomaterial.

Istället borde vi utreda möjligheten att införa det nederländska systemet där företag som Securitas Direct kan dela videomaterial från pågående och konstaterade brottsplatser med en skräm hos polisen i realtid. Även pågående och verifierade inbrott från hemlarmen kan delas där.

Till sist: De italienska åtgärderna gentemot den organiserade brottslighetens företag som direkt träffar kriminella men inte de legala företrädarna finns det skäl att införa också i Sverige. Där kan staten identifiera gängkriminella personer eller hela verksamheter och via statligt beslut ta över ägande och driften av dessa företag. Givetvis finns det bekymmer i avgränsningar kring när och hur staten ska ha rätt att ta dessa beslut, men i takt med den allt växande förekomsten av både direkt kriminella företag och infiltration av det ordinarie näringslivet i Sverige så är det dags att genomföra de italienska reformerna även här.

För även om vissa brott och ordningsstörningar minskar till följd av de senaste årens utbyggnad av trygghetsinsatser så är det uppenbart att våldsbrott och organiserad brottslighet är ett växande problem.

De senaste åren har skjutningar eskalerat på ett sätt få kunde se framför sig och det finns en risk att krafterna som förstärker sitt våldskapital med skjutningar nästan dagligen också permanentas på en ny högre nivå. I ett sådant scenario ökar också risken att företagens kostnader för brott ökar ytterligare, vilket i sin tur förstärker argumentet för att trygghetsinvesteringarna måste effektiviseras så mycket som möjligt redan nu.

Om krönikören

Li Jansson är bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.