CORONARESTRIKTIONERNA

Pandemieffekter på elevers läsning under lupp

Tidigare resultat i läsundersökningen Pirls. Bild: Johan Hallnäs/TT

Utbildning (TT)

Senast fjärdeklassares läsförmåga testades gick det riktigt bra för de svenska eleverna. Sedan kom en pandemi.

Har den bromsat undervisningen så mycket att läsningen påverkats? Eller har de svenska eleverna, som faktiskt fick gå i skolan under pandemin, blivit ännu vassare? På tisdag kommer svaret.

Den internationella studien Pirls påminner om de mer kända Pisamätningarna. Men Pirls är inriktad på lite yngre elever, fjärdeklassare, och testar uteslutande läsförmågan – inte matte eller naturvetenskap.

Just fjärdeklassare är intressanta eftersom eleverna vid det laget ska ha lärt sig att läsa och snarare läser för att lära. Studien ger viktiga besked hur olika skolsystem lyckats ge eleverna den fundamentala läsförmågan.

Högsta ligan

Pirls visar två saker: hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder och – viktigast – hur svenska elevers resultat förändras över tid.

De första fjärdeklassare som deltog i Pirls är i dag en bit över 30 år och kan skryta med att de fick det hittills bästa svenska resultatet. Snittpoängen (561 poäng) gav till och med Sverige en förstaplacering internationellt.

Men i de två följande Pirlsundersökningarna dalade resultaten. Trots det höll sig Sverige fortfarande över OECD/EU-snittet. Vändningen kom i Pirls 2016, då de svenska eleverna kom upp i 555 poäng.

– Sverige har aldrig har varit nere i någon gärdsgårdsserie, men är nu åter i Premier League, sade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson när resultatet offentliggjordes.

Som förklaring till uppgången nämndes bland annat Läslyftet, en omfattande och statligt stödd kompetensutveckling i läs- och skrivundervisning för lärare och förskolepersonal.

Pandemins effekter

Den senaste mätningen, Pirls 2021, presenteras på tisdag. Resultaten lär tas emot med särskilt intresse, med tanke på att Pirls är den enda storskaliga internationella kunskapsstudie som genomförts under pandemin.

Sverige gick som bekant sin egen väg under pandemin och höll skolorna öppna för de yngre eleverna. Forskning tyder på att det kan ha varit gynnsamt, men inget skolsystem förblev helt opåverkat.

– Det var utmaningar för alla, både i Sverige och i andra länder. Det var extra tryck på skolor, andra var nedstängda och frånvaron var högre, säger Skolverkets Cecilia Stenman, projektledare för Pirls i Sverige.

Skolstängningar rubbade också ansvariga organisationen IEA:s tidsplan, så resultatredovisningen fick skjutas fram ett halvår.

Uteslutande på skärm

I Pirls 2021 har alla elever för första gången gjort provet digitalt. I föregående Pirls testades läsförmågan både på papper och digitalt, nu är det uteslutande läsning på skärm som gäller.

– Detta har också krävt extra analys, så att provet blir fullt jämförbart med tidigare prov. IEA gör övergången för att kunna använda sig av fler olika typer av texter, och för att det är lättare och mer tidseffektivt att hantera översättningar och rättningar digitalt, säger Cecilia Stenman.

Precis som i tidigare omgångar ger Pirls 2021 också besked om hur elevernas familjebakgrund påverkar resultaten, liksom skillnader mellan pojkar och flickor.

Pirls ger även en bild av elevernas inställning till läsning.

– Det finns frågor i Pirls om hur elever läser på fritiden, om de läser böcker eller på internet. Det är alltid spännande – vad tycker en tioåring om läsning? säger Stenman och fortsätter:

– Vi har i tidigare mätningar bedömt att svenska elever generellt är goda läsare. Vi har tidigare också sett att läsintresset inte är så stort, så det är intressant att följa upp.

Anna Lena Wallström/TT

Fakta

Pirls (Progress in international reading literacy study) är en studie som mäter läsförmågan hos fjärdeklassare i en lång rad länder, bland annat Sverige.

Ansvarig för Pirls är IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), en internationell samarbetsorganisation för forskning inom utbildningsområdet.

Pirls har genomförts 2001, 2006, 2011 och 2016 med rapporter följande år. Resultatet av Pirls 2021 presenteras tisdag 16 maj 2023.

Närmare 400 000 elever i 65 länder/regioner har deltagit i Pirls 2021.

I Sverige deltog 5 175 elever på 146 skolor.

De flesta som deltagit i Pirls 2021 är födda 2010, gjorde provet våren 2021 och går vid det här laget i sjätte klass.

Tidigare årskullar som gjort Pirls är de födda 2005, 2000, 1995 och 1990.

Fakta

Forskare vid Linnéuniversitetet och Karolinska institutet fann i studien Coronapandemins påverkan på lågstadieelevers läsinlärning inga tecken på att läsförmågan försämrats under pandemin.

Totalt 145 000 testresultat ingick: 85 000 lågstadieelever deltog före pandemin och 60 000 under pandemin.

En internationell metaanalys, där den svenska studien ingick som en av totalt 42 studier, indikerade däremot att elever i snitt världen över tappade kunskapsinhämtning motsvarande ett tredjedels läsår på grund av pandemin.

Metaanalysen har publicerats i tidskriften Nature Human Behaviour.

Fakta

Varje land gör ett nationellt representativt urval av skolor och elever i årskurs 4. Först väljs skolor ut och därefter två klasser per skola.

Eleverna gör ett läsförståelseprov med både skönlitterära texter och faktatexter. I Pirls 2021 övergick eleverna till att besvara provet digitalt i stället för på papper.

IEA kvalitetssäkrar urval, genomförande och rättning. Forskare inom läsning rättar proven.

Utöver provet besvaras enkäter av elever, lärare och rektor samt vårdnadshavare. Frågorna handlar om attityder till läsning, undervisning och hemmiljö.

Resultaten redovisas på nationell nivå och i jämförelse med andra länder. Enskilda skolors eller elevers resultat redovisas inte.

Resultaten publiceras i en internationell rapport och en nationell rapport. Skolverket ansvarar för den nationella rapporten.

Källa: Skolverket