SVERIGES ENTREPRENÖRER

Rapport: Då får vi en ny konkursvåg

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det svenska entreprenörskapet faller under pandemin och framtiden är oviss, visar den nya GEM-rapporten. ”Det finns risk för en ny konkursvåg bland svenska företag när krisstöden dras tillbaka”, säger professorn Johan Eklund till TN.

Sverige upplever ett fallande entreprenörskap under coronapandemin och tappar i jämförelse med länder som USA, Nederländerna och Schweiz. Det visar den senaste GEM-rapporten, Global Entrepreneurship Monitor, där 150 000 företagare i 43 länder intervjuats om entreprenörskap. Datainsamlingen skedde under det tredje kvartalet förra året, efter den första vågen av pandemin, och betraktas som en ögonblicksbild i en pågående process. Därefter har både en andra och tredje våg av virussmittan sköljt över världen.

”Vi har en uppskalningsproblematik, alltså när företag vill växa och bli större”

Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, har lett den svenska delen av undersökningen där 5 000 entreprenörer deltagit.

– Vi ser att Sverige intar en mellanposition i en internationell jämförelse när det gäller förväntad sysselsättningstillväxt. Det bekräftar att vi har en uppskalningsproblematik, alltså när företag vill växa och bli större. Det finns hinder för tillväxt av svenska företag, säger han.

Trots att kurvorna pekar nedåt när det gäller hur entreprenörskapet påverkades i pandemins inledande skede verkar det som att entreprenörernas framtidsutsikter i Sverige har stärkts. En allt högre andel tror sig anställa 20 personer eller fler under den närmaste femårsperioden jämfört med 2019. Om ambitionerna också blir verklighet beror i stor utsträckning på hur smidigt det går att utöka verksamheten.

Tre klassiska problem

Johan Eklund anger tre klassiska grundproblem som Sverige dras med. Det är kompetensförsörjningen där svenska företag har svårt att hitta rätt personal, den svenska marknadens lilla storlek och regelkrånglet.

– Det är tyvärr de sedvanliga käpphästarna. Det är en utmaning för svenska företag som vill växa på en internationell marknad, säger Johan Eklund.

Enligt GEM-rapporten finns det ett tydligt samband mellan antalet covid-relaterade dödsfall och effekter på BNP – ju hårdare drabbat ett land är av smittan desto större blir nedgången i BNP. Svenska företagare ger den egna staten godkänt när det gäller hur den hanterat pandemin. Nära hälften av de tillfrågade entreprenörerna uppfattade att regeringen svarat upp väl mot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

– Vi hade en konkursvåg som accelererade oerhört snabbt under förra våren. Men konkursvågen bromsade in när stödinsatserna rullade ut. Vi hade till och med färre konkurser än normalt, säger Johan Eklund.

”Det finns risk för en ny konkursvåg bland svenska företag när krisstöden dras tillbaka”

Han betonar att det kan tyda på att krisstöden räddat fler företag än vad som borde ha skett och att det bromsat den pågående strukturomvandlingen

– Det är något vi borde ha koll på. I en hälsosam marknadsekonomi etableras nya företag och företag som inte klarar konkurrensen försvinner i en naturlig process. Det finns därför risk för en ny konkursvåg bland svenska företag när krisstöden dras tillbaka, säger Johan Eklund.

Oviss framtid

GEM-rapportens slutsats är att pandemin inneburit en rejäl ekonomisk smäll där många företag drabbats men att Sverige klarat sig relativt bra i krisen. Det är uppenbart att pandemin slagit extra hårt mot vissa branscher som besöksnäringen, hotellen och restaurangerna. GEM-rapporten varnar för att det finns risk att länder blir allt mer protektionistiska efter pandemin och att det blir svårare för företagen att nå ut på den internationella marknaden.

– Den stora frågan är hur efterfrågemönstret förändras. Kommer vi att resa som förr? Kommer vi att sova på hotell och äta på restaurang på samma sätt som tidigare? Det är helt omöjligt att svara på hur framtiden blir men jag tror att vi kan förvänta oss en annan verklighet än idag, säger Johan Eklund till TN.