DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Förslag: Så blir nya 3:12-reglerna

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Skattereglerna för fåmansbolag har gjorts om flera gånger under åren och anses vara krångliga. Enligt ett nytt förslag ska reglerna nu förenklas på en rad olika sätt. ”Ett steg i rätt riktning”, säger Richard Hellenius, expert företagsbeskattning.

– Det här är ett led i att steg för steg och bit för bit underlätta för de svenska företagen så vi får fler arbetstillfällen och mer tillväxt, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

På måndagen tog hon emot förslagen från Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, från Linda Haggren, som lett arbetet.

Enligt Haggren skulle förslagen innebära en minskad administrativ börda med 34 procent.

Det skulle också innebära sänkts skatt för bolagen.

– Reglerna sätter ramen för ett utrymme för hur mycket man kan ta ut till 20 procents beskattning. Förutsatt att bolagen har en vinst kommer de kunna ta ut mer till 20 procents beskattning, säger Linda Haggren.

Totalt berör reglerna runt 400 000 företag och enligt utredaren kommer runt 80 procent av företagen att gynnas av de nya reglerna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Förslaget skulle innebära att statens skatteintäkter minskar med 420 miljoner kronor årligen.

”Det finns dock några områden där det behövs fortsatt arbete.”

Richard Hellenius, expert företagsbeskattning på Svenskt Näringsliv, välkomnar flera förslag och menar att de också bör ses i ljuset av att när utredningen tillsattes möjliggjorde direktiven försämringar och höjd skatt på ägarledda företag.

– Det finns dock några områden där det behövs fortsatt arbete. Det första är kvalifikationsreglerna, det vill säga om ägare överhuvudtaget omfattas av reglerna eller inte. Dessa regler är för komplexa och oklara. Det andra området är företagens bristande tillgång till kapital. Det är uppenbart att små och medelstora företag har svårigheter att få banklån och de har inte heller samma tillgång till andra kreditmarknader. Här skulle skattereglerna kunna utformas för förbättrad kapitalförsörjning med exempelvis vinstandelslån, säger Richard Hellenius.

Han fortsätter:

– Entreprenörsskatten utpekas ofta som ett av de mest komplicerade skatteområdet men man bör vara medveten om att de företag som omfattas över tid skaffat sig egen eller extern kompetens och att stora förändringar därför skulle innebära en ökad regelbörda. Det är därför välkommet med successiva förbättringar och förenklingar och utredningens förslag är ett steg i rätt riktning.

Fakta

Delar ur kommitténs förslag:

En ny modell för beräkning av gränsbeloppet, som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop. Den ska användas av samtliga delägare och det innebär att alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp, att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag, och att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.

Ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp som tjänst.

Syskonkretsen, det vill säga syskon och syskons barn eller barnbarn, ska inte längre betraktas som närstående och därför inte påverka en delägares beskattning.

Karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

Källa: Regeringen