RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Då kan din elskatt sänkas – ”Alla gynnas”

Under flera år har elpriserna legat på rekordhöga nivåer samtidigt som inflationen har stigit kraftigt. Nu ska ytterligare skattehöjningar på el stoppas. ”Alla som betalar normal elskatt, både företag och privatpersoner, påverkas positivt”, säger skatteexperten Robert Lönn.

Varje år indexeras skatten på el upp enligt konsumentprisindex. Vid det senaste årsskiftet var höjningen av normalskattesatsen ovanligt stor beroende på den höga inflationen, från 36 öre per kilowattimme till 39,2 öre. För att elpriserna inte ska bli ännu högre vill regeringen att den automatiska uppräkningen pausas under år 2024 och 2025.

– Vi välkomnar förslaget. Det dämpar ökade priser på el och gynnar därför konkurrenskraften för företag i Sverige, konstaterar Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Av de remissinstanser som hittills har lämnat sina svar på regeringens förslag att pausa indexeringen av energiskatten på el under två år, bland andra Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät och Skatteverket, är alla positiva.

Både företag och privatpersoner gynnas av förslaget enligt Robert Lönn på Svenskt Näringsliv. ”Det är bara en del av det totala elpriset men det visar ändå att regeringen vill vidta aktiva åtgärder för att inte energiskatten ska höja priset på el ytterligare.” Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I vintras var elkostnaderna osedvanligt höga och en uppräkning hade skapat ännu högre kostnader för företagen.

– Alla som betalar normalskattesatsen på el, både företag och privatpersoner, påverkas positivt. Även om det inte är många ören det handlar om så hjälper pausen i uppräkningen ändå till att dämpa effekten som en uppräkning hade inneburit för elpriset, säger Robert Lönn.

Förslaget påverkar dock inte företagens industriella tillverkningsprocesser som redan har den lägsta nivån på elskatt, 0,6 öre per kilowattimme, och inte heller de särskilda industriprocesser som är fullt skattebefriade.

Går förslaget igenom är det 2023 års nivå som gäller de kommande två åren. Annars hade skatten på el räknats upp med 3,8 respektive 5,2 öre för 2024 och 2025, och på uppräkningen hade det dessutom tillkommit moms på 25 procent.

– Energiskatten på el är bara en del av det totala elpriset men förslaget visar ändå att regeringen vill vidta aktiva åtgärder för att inte energiskatten ska höja priset på el ytterligare. Skatten ska i alla fall inte öka.

– Eftersom alla gynnas av det här, både företag och privatpersoner, tror jag att det är en åtgärd som har brett stöd, säger Robert Lönn.

Skattebetalarna tycker att förslaget om en paus är välkommet men anser att den automatiska uppindexeringen i nästa steg bör slopas helt, enligt vd Christian Ekström. Bild: Pressbild

Organisationen Skattebetalarna är också positiv till förslaget och håller med om att det är ett steg i riktning.

– Uppindexeringen blir extra problematisk när inflationstakten är så hög – det blir en riktig smocka både för privatpersoner och företag. Därför är det mycket välkommet att den pausas men vi tycker att den automatiska uppindexeringen i nästa steg bör slopas helt, säger Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.

I stället bör varje uppräkning vara föremål för beslut i riksdagen, genom en normal beslutsprocess som föregås av en diskussion, konstaterar han.

– Så borde det fungera för alla typer av skatteförändringar. Om det finns en majoritet för att skatten ska indexeras upp så fattas ju beslutet ändå. Risken finns annars att det blir som med bensinskatten, som har överindexerats och stigit mer än prisutvecklingen.

”Att beskatta el från ren vattenkraft enligt samma principer som cigaretter är fullständigt vansinnigt!”

Den automatiska uppindexeringen har varit ett sätt för politiken att slippa en debatt om skatterna, menar han. När Skattebetalarna genom åren har kritiserat regeringar, oavsett färg, säger politikerna sig inte vilja ändra ett befintligt system.

– Det är bara ett fegt sätt att komma undan sitt ansvar. Men nu när det har blivit så påtagligt vilken smäll det blir för många när inflationen är så hög hoppas vi kunna återkomma till en diskussion om att slopa uppindexeringen.

Problemet är att el och bensin beskattas på samma sätt som tobak och alkohol, påpekar Christian Ekström. Omkring halva priset brukar utgöras av skatt.

– Först läggs det skatt på elpriset och sedan moms ovanpå det. Det är otroligt konstigt. Att beskatta koldioxidutsläpp är lätt att förstå men att beskatta el från ren vattenkraft enligt samma principer som cigaretter är fullständigt vansinnigt!

”Marginell effekt”

Bland andra remissinstanser finns Ekonomistyrningsverket, ESV, som konstaterar att förslaget innebär ”ett enkelt och träffsäkert sätt att kompensera hushållen för effekten av en kraftig prisökning”. Samtidigt pekar myndigheten på att mängden förslag på energiskatteområdet den senaste tiden ”motiverar en bredare utvärdering av syftet och målet med den svenska energibeskattningen”.

Även Konjunkturinstitutet, KI, instämmer i att pausad indexering kan motverka höjda elpriser, även om det troligen bara har ”marginell effekt på hushållens utgifter för el”. KI efterlyser en analys också av andra möjliga åtgärder, ”såväl nedsatt moms på el som direkta bidrag till utsatta grupper”.

Beslut om förslaget väntas i höst i samband med att 2024 års budget spikas.