DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Regeringen höll extrainsatt krismöte

Statssekreterare Emma Lennartsson ledde mötet. Arkivbild. Bild: Erik Simander/TT

Politik (TT)

Regeringen har hållit ett extrainsatt möte med krishanteringsrådet.

På agendan var omvärldsutvecklingen och beredskapen.

"Vid dagens krishanteringsråd har rådande omvärldsläge diskuterats. Vikten av vaksamhet och god beredskap har betonats", säger statssekreterare Emma Lennartsson, som ledde mötet, i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Syftet med torsdagens möte var "samverkan och ömsesidig orientering om myndigheternas beredskap".

Rådet har två ordinarie möten per år men kan utöver det sammankallas vid kriser och allvarliga händelser, som vid krigsutbrottet i februari i år.

Bland myndigheterna som är ordinarie deltagare i rådet märks bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den här gången var även andra myndigheter, som Skatteverket, med.

– Skatteverket är inte normalt sett med i krishanteringsrådet, utan vi och några andra myndigheter blev kallade i särskild ordning för det här mötet, säger verkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Sedan den1 oktober gäller en ny myndighetsstruktur för krisberedskapen och det civila försvaret med en tydligare rollfördelning mellan myndigheterna och med en bättre samordning.

TT har sökt statsminister Magdalena Andersson och MSB för kommentar, men har i båda fallen hänvisats till regeringskansliets pressmeddelande.

Fakta

Krishanteringsrådet är regeringens forum för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter. Vid rådets möten träffas Regeringskansliet och rådets ledamöter för information och diskussion. Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år.

Rådet kan också sammankallas under allvarliga händelser och kriser.

Krishanteringsrådet inrättades av regeringen i december 2008 och leds av statsministerns statssekreterare. I rådet ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för pyskologiskt försvar, Post- och telestyrelsen (PTS), Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

I rådet ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna.

Källa: Regeringskansliet