DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Regeltillämpning: Så minskar gapet mellan kommunerna

Näringslivets Regelnämnd uppmanar kommunerna att rikta sig till politikerna och framhålla att oklara regelverk alstrar problem

Livsmedelskontroller, serveringstillstånd, bygglov. Regeltillämpningen varierar mellan kommunerna. Men med enkla åtgärder går det att minska gapet, visar en studie från Näringslivets Regelnämnd.

Tolkningen och tillämpningen av regler ska vara förutsägbara och skapa lika förutsättningar, oavsett var i landet näringsverksamheten äger rum, anser företagarna.

I en omfattande studie har Näringslivets Regelnämnd, NNR, granskat hur kommunerna tillämpar reglerna vid livsmedelskontroller, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkoren vid nyetablering.

Nedfallet från slutrapporten är ingen munter läsning. Gapet mellan kommunerna är stort. Förklaringen kan vara att tolkningen av regelverken skiljer sig åt, en annan att kommunernas riskbedömning av företagens verksamhet drar åt olika håll, enligt NNR.

Men med enkla åtgärder går det att minska skillnaderna och stärka näringslivsklimatet. En ökad samsyn i tolkningen av reglerna motverkar en negativ utveckling, menar rapportförfattaren August Liljeqvist vid NNR.

Näringslivets Regelnämnd uppmanar därför kommunerna att rikta sig till politikerna och framhålla att oklara regelverk alstrar problem och att det kräver förändringar.

Näringslivets Regelnämnd: Kommungranskning klar – slutrapport presenteras