KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Politiken behöver möta upp näringslivets omställning”

Att vi går mot en hållbar omställning är idag en självklarhet inom näringslivet. Det är därför viktigt att det svenska näringslivet får fortsätta att utvecklas och driva omställningen. Det skriver Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

För mig som under många år har arbetat med hållbarhetsfrågor både nationellt och internationellt, inte minst i utvecklingsekonomier, är det stimulerande att se hur frågorna tar allt större plats i näringslivet och i samhällsdebatten i stort. Idag står det bortom allt tvivel att hållbar omställning finns djupt förankrat i näringslivet och att detta ses som en förutsättning för att kunna bygga långsiktig lönsamhet och starka organisationer genom nya typer av affärsmodeller och partnerskap.

Vi har idag nått ett stadium där företagen ligger i framkant och drar, medan det tyvärr allt för ofta är politiken som bromsar utvecklingen.

Vi får ofta larm kring klimatkrisen, vilket i sig är viktigt att ta på allvar, men jag får också i mitt jobb varje dag konkreta exempel på vilken kraft det finns i omställningen och hur viktig näringslivets innovationsförmåga är för att hitta de lösningar som vi är helt beroende av. Engagemanget ute bland företagen är enormt, både bland våra stora och små företag. Globala aktörer driver utvecklingen både i Sverige och på andra marknader, men vi ser samma starka engagemang hos mindre företag som har en fast beslutsamhet om att bidra till omställningen. Det kan handla om att antingen ställa om sin befintliga verksamhet eller om att jobba med innovation för att ta nya, stora steg mot ökad hållbarhet.

Politiken måste agera under nästa mandatperiod – annars kommer vi inte nå målen.

Sverige ligger långt fram och vårt näringsliv bidrar till produkter och tjänster som minskar klimatutsläpp, men vi inspirerar också till omställning i andra länder. Därför är det viktigt att det svenska näringslivet får fortsätta att utvecklas och driva omställningen. Redan idag ersätter vår exportindustri produkter tillverkade på andra platser som skulle ha orsakat ca 25 miljoner ton högre utsläpp av CO2. Vi har ett av världens minst klimatpåverkande elsystem som tillsammans med effektiva produktionsprocesser och framför allt ett högt tryck från konsumenter och investerare pushar vårt näringsliv att ställa om. Detta ska vi vara rädda om och fortsätta utveckla.

Vi har idag nått ett stadium där företagen ligger i framkant och drar, medan det tyvärr allt för ofta är politiken som bromsar utvecklingen. Detta måste förändras. Politiken måste agera under nästa mandatperiod – annars kommer vi inte nå målen. Här har vi på Svenskt Näringsliv en viktig uppgift när det gäller att påverka politiken och skapa en förståelse för näringslivets vilja och möjligheter att ställa om. Hinder mot omställning måste tas bort. Rent konkret handlar det om att säkra en elförsörjning som gör att företag kan fasa ut fossila bränslen och satsa på att utveckla sina verksamheter så att man når ut till fler kunder med klimateffektiva tjänster och produkter.

Bristande förståelse för näringslivets funktionssätt och villkor leder allt för ofta till kontraproduktiva förslag som motverkar innovation.

Det handlar också om att vi behöver ha tillståndsprocesser som stimulerar omställning i stället för att hindra den, såsom allt för ofta är fallet idag. Våra miljötillståndsprocesser är ett stort bekymmer för många enskilda företags omställningsarbete, men även för möjligheterna att trygga elförsörjningen. Det är en helt avgörande förutsättning för nya investeringar i klimateffektiva verksamheter.

Omställningen till den cirkulära ekonomin måste också underlättas och det arbetet måste drivas på både EU-nivå och globalt.

Ofta är det ingen brist på god vilja, men bristande förståelse för näringslivets funktionssätt och villkor leder allt för ofta till kontraproduktiva förslag som motverkar innovation och skalbarhet – i synnerhet när man inte lyssnar in kunskaper och erfarenheter från våra svenska företag.

Inom den avdelning som jag leder på Svenskt Näringsliv är vi öppna och redo för all typ av dialog när det kommer till att utveckla policy som stärker Sveriges tillväxt, välstånd och roll som ledande i klimatomställningen. Vi har ett helhetsperspektiv på de tre dimensionerna av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, kring energiförsörjning, klimat, cirkularitet, biologisk mångfald och infrastruktur. Vi är fast beslutna att driva företagens röst och förbättra näringslivets möjligheter att genomföra den omställning som så väl behövs, och där vi vågar tala om målkonflikter och hur dessa kan lösas.

Om krönikören

Marie Trogstam är avdelningschef för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.