DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

BNP ökade i november

Ekonomi (TT)

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade i november med 0,2 procent jämfört med månaden före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad året före ökade BNP med 5,4 procent.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

BNP-indikatorn ska ge en tidig bild av utvecklingen i den svenska ekonomin. Den är baserad på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna.