EU:S FRAMTID

Stellinger: Sverige måste höja sin röst i EU

Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, vill att Sverige höjer sin röst i EU. ”Vi ska fortsatt vara tydligt skeptiska i frågor där EU går i fel riktning. Men Sverige bör använda sitt ordförandeskap i EU 2023 för att sätta fokus på det EU bör göra mer av, där det finns ett klart mervärde”, säger hon.

Svenskt Näringsliv har redan listat sina prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

– Tre fjärdedelar av Sveriges handel sker med EU på den inre marknaden. Och lågt räknat kommer ungefär hälften av lagstiftningen som påverkar våra företag från EU. Den inre marknaden och dess funktion och hur den utvecklas och förstärks är väldigt viktigt, sade Anna Stellinger, ansvarig för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium som EU-parlamentet i Sverige arrangerade.

Europaportalen: ”Det som har blivit problematiskt sedan ett par år tillbaka är det smatterband av lagförslag som kommer från EU-kommissionen”