DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Industriarbetsgivarna: Tydlig signal om dämpad tillväxt

Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Bild: Rikard Westman

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft, uppger Industriarbetsgivarna i en konjunkturrapport.

Dessutom kvarstår utbudsproblemen, bland annat bristande tillgång på insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser och matchningsproblem på arbetsmarknaden. Industriarbetsgivarna varnar också för att energipriserna skjuter i höjden och att det finns risk för en upptrappad inhemsk cementkris.

– Vi fick ett andrum med den undantagslag som ska göra det möjligt för regeringen att pröva Cementas ansökan om ett förlängt tillstånd. Den löser möjligen problemet på kort sikt, men samtidigt har flera miljöorganisationer flaggat för att de kommer att överklaga ett sådant tillstånd till Högsta domstolen vilket kan skapa nya problem, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, till TN.

Kan hota 280 000 arbetstillfällen

Om regeringens undantagslag underkänns kan det leda till att Sverige står inför en akut och omfattande cementkris.

– Skulle detta värsta scenario inträffa uppkommer stora produktionsbortfall och jobb försvinner. Enligt branschens beräkningar hotas upp till 280 000 arbetstillfällen och mängden investeringar riskerar minska med drygt 20 miljarder kronor per månad, säger Kerstin Hallsten.

Samtidigt konstaterar Industriarbetsgivarna att den svenska ekonomin har klarat sig hyfsat bra under pandemin. Sammantaget bedöms att svensk BNP ökar med 3,9 procent i år och växer med 4,0 procent 2022.

När det gäller basindustrin ses en svagt ökad produktion nästa år.

– På kort sikt har industrin minskat sin riskexponering genom att säkra sitt elpris, men om de höga priserna på el och andra produktionskostnader består under en längre tid blir situationen mycket problematisk. Lönsamheten och produktionen kan då komma att minska och priserna kan i vissa fall höjas. Inte minst blir det ett problem för de företag som basindustrin är underleverantörer till, säger Kerstin Hallsten.

Kompetenskrisen kan förvärras

Industriarbetsgivarna menar att situationen på arbetsmarknaden har förbättrats. Sysselsättningen fortsätter att stiga och varslen befinner sig på låga nivåer. Men i vissa branscher som basindustrin syns tecken på ökad arbetskraftsbrist trots att arbetslösheten fortfarande är hög.

– Industrin står inför stora utmaningar med att hitta personal med rätt kompetens framöver. Det finns ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det är viktigt att politiken vidtar åtgärder för att minska matchningsproblematiken, exempelvis måste gymnasieskolan dimensioneras efter behovet på arbetsmarknaden, säger Kerstin Hallsten till TN.

”Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp medför fortsatta utbudsproblem”