KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementa får bryta till nyår 2022

Miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan. Bild: Claudio Bresciani/TT

Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängs till nyår 2022, uppger miljöminister Per Bolund (MP) vid en pressträff.

– Med detta kan man säga att den förmodade cementkrisen är inställd. Det här minskar risken för allvarliga samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan som också deltar på presskonferensen.

Ett cementstopp skulle kunna ha ledat till stora personalvarsel, enligt Baylan:

– Vårt arbete har hela tiden varit inriktat på att undvika allvarliga samhällskonsekvenser för bostadsbyggande och för industrin och inte inriktat på ett enskilt företag.

Det tillfälliga tillståndet innebär att Cementa nu får tid att bryta den volym som de tidigare hade tillstånd för, men som de inte hann bryta innan 31 oktober när tillståndstiden löpte ut.

Regeringen har sedan i slutet på september berett en ansökan som Cementa har lämnat in för att få fortsätta bryta i Slite på Gotland. I början på november avslutade regeringen den andra omgången med att hämta in synpunkter på bolagets ansökan om ett tillfälligt tillstånd på tre år.

Regeringen meddelar nu alltså att de får ett tidsbegränsat tillstånd fram till årsskiftet 2022/2023.

Tillståndet kan tas i anspråk omgående, meddelar Per Bolund (MP).

Artikeln uppdateras

Fakta: Cementa och tillstånden

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Bristerna gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

Regeringen har för att undvika cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt föreslagit tillfälliga undantag i miljöbalken. Den omfattar bara sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet sade den 16 september nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men regeringen gick ändå vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Regeringen tog den 21 september emot bolagets ansökan om tillfälligt tillstånd. Ansökan har varit ute på en andra remissrunda till myndigheter och berörda där sista datum var den 8 november.

Den 3 november tog regeringen beslut om att undanta ansökan från miljöprövning, en förutsättning för ett senare beslut om själva ansökan.

Regeringens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.