DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen vill slopa reseavdragen

Nu vill regeringen stöpa om subventionerna av arbetsresor. Samåkning och kollektivtrafik ska löna sig mer. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Reseavdragen gynnar mest höginkomsttagare i storstäder, men det vill regeringen ändra på.

– Det är hög tid att även låg- och medelinkomsttagare ska få del av systemet, säger Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister (MP).

Dagens reseavdrag innebär att kostnaden för resorna får dras av från inkomsten. De med högre kostnader och högre inkomster gynnas mest av avdraget, men det vill nu regeringen ändra på.

– Det är hög tid att även låg- och medelinkomsttagare ska få del av systemet. Det är orättvist att exempelvis en undersköterska som bor i Nynäshamn och jobbar på Södersjukhuset inte fått del av det, säger Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister (MP).

Skattereduktion

I det nya förslaget till subvention av arbetsresor slopas reseavdraget och ersätts med en skattereduktion som enbart bygger på avståndet till jobbet. Tidsvinster på minst två timmar för resor med bil, som det gamla systemet förutsätter, slopas nu.

– Det här blir enklare och mer rättvist, säger Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S).

Han förklarar att dagens system är krångligt och svårt, och att så mycket som var tredje krona som går till subvention av arbetsresor därför är felaktig.

Förslaget ska gynna glesbygdsbor, förklarar de. Skattereduktionen som nu föreslås innebär en omfördelning av resurser från storstadsområden till glesbygden, avståndsgränsen mellan hemmet och jobbet föreslås vara olika för olika delar av landet – i storstäder ska skattesubventionen ges för resor över tre mil enkel väg, medan bara halva den sträckan gäller i övriga landet.

– Det är generösare i glesbygd, säger Anders Ygeman.

Med de nya reglerna ska också ett större antal få del av subventionerna.

– 260 000 fler får del av det här systemet, säger Anders Ygeman.

– Vi ser i dagens system att glesbygdsbor inte tar del av det i samma utsträckning som storstadsbor, säger Åsa Lindhagen.

De som gynnas mest är den som reser relativt billigt, exempelvis kollektivt eller genom samåkning.

Kollektivtrafik och samåkning

Regeringen tror att detta kommer att leda till att trafik flyttar från biltrafik till kollektivtrafik, och att utsläppen då också minskar.

– Det här gynnar resor med låga utsläpp, säger Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär också att skattelättnaden blir oberoende av inkomst och marginalskatt.

Nivån på subventionen är dock utformad för att vara kostnadsneutral i förhållande till dagens system, förklarar Anders Ygeman.

– Frågan om nivån får behandlas i framtida budgetpropositioner, säger Åsa Lindhagen.

Johanna Cederblad/TT

Fler kan komma att resa kollektivt, enligt förslaget. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fakta

Förslaget innebär att skatteavdragen för arbetsresor försvinner och ersätts med en skattereduktion.

Skattreduktionen med en viss summa innebär att skatten minskas med så mycket, medan skatteavdragen görs tidigare i skatteuträkningen och kan få olika effekter beroende på inkomst och marginalskatt.

Skattereduktionen föreslås bli 5 kronor per mil utanför storstäderna för den del av resan som överstiger 1,5 mil, enkel väg. För dem som bor i ett antal storstadskommuner är det i stället resor över 3 mil enkel väg som gäller. Syftet är enligt regeringen att spegla till tillgången till kollektivtrafik i olika delar av landet.

Den övre gränsen för skattereduktion är 8 mil enkel väg. I underlaget ska även väg-, bro- och färjeavgifter ingå, däremot inte trängselskatter.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs minst 30 resdagar per år, och högst 210 dagar per år.

Förslaget går nu ut på remiss, och regeringens plan är att det ska träda ikraft 1 januari 2023.

Källa: Regeringen