DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fem förslag för att få fler i jobb – ”Viktigt med tydlighet”

”Vi har länge eftersträvat en mer effektiv arbetsmarknadspolitik”, säger Patrik Karlsson. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

För att arbetsmarknadspolitiken ska bli effektivare och fler komma i jobb krävs en rad insatser. I en ny rapport presenterar Svenskt Näringsliv fem förslag på åtgärder. ”Det behövs för att stärka individerna och för att lösa företagens kompetensförsörjning”, säger arbetsmarknadsexperten Patrik Karlsson.

– Det är viktigt med en tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen i politiken.

Det säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Han menar att för att företagen ska kunna lösa kompetensförsörjningen så krävs effektivare arbetsmarknadspolitik som gör att arbetslösa kommer i jobb. Det gäller inte minst personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I en ny rapport tydliggör Svenskt Näringsliv vem som gör vad i arbetsmarknadspolitiken. I rapporten konstateras att den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som tidigare var en monopoliserad verksamhet, nu har en mängd aktörer. Det är en mångfald som ytterligare har stärkts i och med att omställningsorganisationerna har fått ett utökat uppdrag att även stödja personer som har förlorat sina jobb i företag som inte har kollektivavtal.

– Den aktiva arbetsmarknadspolitiken idag kännetecknas av mångfald, heterogenitet och något som påminner mer om låt tusen blommor blomma, säger Patrik Karlsson.

Enligt Patrik Karlsson är det fortfarande viktigt att arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar och att Arbetsförmedlingen har sin myndighetsutövande roll.

– Men matchningsföretagen tillhandahåller olika typer av stöd som behövs och som inte alltid finansieras av staten, säger han.

Otydlighet i stödet

I rapporten konstateras att matchningsaktörernas insatser är betydande, men att det i delar av stödet som tillhandahålls av kommuner och Arbetsförmedlingen finns en otydlighet i vilket stöd som de arbetslösa får ta del av och hur effektivt stödet är. Patrik Karlsson påtalar att det också finns en otydlighet när det gäller vilken aktör som har vilket uppdrag samt hur roller och ansvar ska fördelas. Det, menar han, gör att det finns risk för dubbelarbete och överlappningar.

– Initialt är det omställningsorganisationerna som tillhandahåller det mest kvalificerade stödet, men från myndigheternas håll är stödet ganska begränsat i början av arbetslösheten, säger han och fortsätter:

– Har man varit arbetslös en längre tid, så finns fler insatser. Det finns ju individer som kanske har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som är i behov av ekonomiskt bistånd och då har kommunerna ett särskilt ansvar. Där har kommunerna en väldigt stark drivkraft att få människor i arbete, eftersom biståndet hamnar på deras budget.

Oklarheten i arbetsmarknadspolitiken gör att Svenskt Näringsliv nu föreslår en rad åtgärder, för att fler ska komma i arbete snabbare.

Det handlar om att:

  • arbetsförmedlingens uppdrag behöver fokuseras och renodlas,
  • kommunernas arbetsmarknadspolitik behöver begränsas,
  • systemet med matchningsleverantörer till Arbetsförmedlingen behöver förbättras,
  • strukturen för samverkan mellan myndigheter och olika aktörer behöver stärkas,
  • möjligheten till resultatuppföljning förbättras.

– Vi har länge eftersträvat en mer effektiv arbetsmarknadspolitik. Det behövs för att stärka individerna och för att lösa företagens kompetensförsörjning. För att kunna göra det behövs de här åtgärderna, säger Patrik Karlsson.

Läs rapporten Vem gör vad inom arbetsmarknadspolitiken?