EU:S FRAMTID

”Därför borde vi ta tillvara på ordförandeskapet i EU”

Vi har en unik möjlighet när Sverige tar över ordförandeskapet i EU, menar krönikören Jens Hedström. ”Vi ska helt enkelt låta ordförandeklubban höras för ett bättre och mer konkurrenskraftigt Europa”, skriver han.

När Sverige tar över ordförandeskapet i EU är det vi som har makten över agendan. Det är ordförandelandet som, precis som i vilken organisation som helst, bestämmer vilka frågor som ska prioriteras och hanteras - och vilka frågor som kan läggas åt sidan så länge. Detta är en möjlighet vi bör ta tillvara på. Vi ska helt enkelt låta ordförandeklubban höras för ett bättre och mer konkurrenskraftigt Europa.

Som ett litet land med stor export har vi mycket vinna på att EU som marknad utvecklas. Hela 600 000 jobb skapas genom svenska företags export till andra EU-länder, och potentialen till ökad tillväxt är stor. Den fria rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital som EU garanterar är oerhört viktig för alla unionens företag – inte minst för de svenska små och medelstora bolagen.

Vi ska helt enkelt låta ordförandeklubban höras för ett bättre och mer konkurrenskraftigt Europa

Men EU har också andra sidor. Lågt räknat har hälften av alla lagar och regler i Sverige sitt ursprung i EU och både stora och små företag som handlar på den inre marknaden är väl bekanta med dess krångel och byråkrati. Det finns ganska ambitiösa målsättningar inom EU för att minska företagens regelbörda, men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad.

På större företag finns det ofta hela avdelningar som är specialiserade på ämnen som momshantering på EU-nivå, eller olika certifieringsregler. För mindre företag måste sådant hanteras i det löpande arbetet, ofta av ägaren själv på kvällar och helger. Gemensamt för företag av alla storlek är att byråkratin stjäl resurser som skulle kunna användas för att utveckla företaget.

En väl fungerande inre marknad motverkar nationella särregleringar, och leder i stället till harmoniseringar av regelverken och gemensamma standarder. Samtidigt är det viktigt att dessa regelverk ska vara enkla att följa och inte motverka innovationer eller ha en negativ påverkan på lagar och regler som faller under nationella mandatet.

Det finns ganska ambitiösa målsättningar inom EU för att minska företagens regelbörda, men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad.

Ökad digitalisering borde möjliggöra förenklingar för företagen men de ständigt ökande kraven på snabbare och mer omfattande rapportering kan dock leda till både ökade kostnader och mer arbete. Inte minst ser vi detta på momsområdet. Företagens kostnader för regelefterlevnad skulle kunna minskas genom att exempelvis bara behöva rapportera exempelvis moms- och skatteuppgifter en gång, i stället för flera gånger som idag. Idag är dock reglerna tyvärr ofta alltför komplexa och omoderna för att kunna digitaliseras.

Ett av Sveriges fem teman inför ordförandeskapet handlar om att stärka konkurrenskraften. Det är positivt, EU har under de senaste åren halkat efter sina konkurrenter. Tillväxttakten i EU är lägre än det globala genomsnittet och 85 procent av den globala ekonomiska tillväxten framöver förutspås ske i länder utanför EU. Europas andel som hemvist för tillverkningsindustri minskar liksom andelen av den globala exportmarknaden. Lösningen på detta ligger i att stärka den inre marknadens funktioner samtidigt som handel med länder utanför EU underlättas.

Regeringen har en unik möjlighet att via sin agenda för ordförandeskapet göra stora förbättringar för svenska företag

Världen är dock större än EU och möjligheterna för företag att importera från och exportera till länder utanför unionen är också ett område som kan förbättras – och förenklas. Vid tecknandet av nya handelsavtal, eller förändringar av befintliga, måste de utformas så att även mindre företag kan dra nytta av dess möjligheter.

Regeringen har en unik möjlighet att via sin agenda för ordförandeskapet göra stora förbättringar för svenska företag och ge dem möjlighet att öka sin närvaro på den internationella marknaden. I tider av lågkonjunktur, elkris och krig i vår närhet vore det en synnerligen vällovlig insats. I slutändan är det är handel och företagande som bygger ett välmående och fredligt Europa.

Om krönikören

Jens Hedström, chef region och marknad på Svenskt Näringsliv.