REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Svenskt Näringsliv: Positiva förslag om AF:s reform

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Regeringens arbete med att reformera Arbetsförmedlingen fortsätter. Förslagen får både ris och ros av flera instanser. Det finns ett trängande behov av bättre kvalitet och resultat, menar Svenskt Näringsliv.

– Vi måste både trycka ned långtidsarbetslösheten och lösa kompetensförsörjningen. Människor ska komma i jobb och arbetsgivare ska hitta den kompetens de behöver, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande i september.

Uttalandet kom i samband med presentationen av vissa lagförslag på området. Förslagen handlar, enligt regeringen, om att ”skyddet för enskildas integritet ska kunna upprätthållas samtidigt som ett effektivt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer ska kunna ske”.

– Arbetsförmedlingen får nu ett långsiktigt ansvar för att handla upp förmedlingstjänster av fristående jobbförmedlare som ska matcha och rusta arbetslösa till jobb samt utbildning. Detta är en huvudnyckel till att förbättra företagens kompetensförsörjning och pressa tillbaka långtidsarbetslösheten, sa Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega, då.

Nyligen var sista dag för att lämna in remissvar.

Vill säkra servicen i hela landet

Svenskt Näringsliv välkomnar lagförslagen. Organisationen menar att det finns ett trängande behov av bättre kvalitet, kostnadseffektivitet och resultat vad gäller den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I stort tillstyrker därför Svenskt Näringsliv alla förslag i promemorian från regeringen, men föreslår kompletteringar på ett par områden. Dessutom menar organisationen att Arbetsförmedlingen, givet att regeringen föreslår att myndigheten ska fokusera mer på myndighetsutövning, behöver förbättra sin upphandlar och beställarkompetens, samt bli bättre på att kommunicera med leverantörer.

Svenskt Näringsliv menar också att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer att det finns ett bra utbud av arbetsförmedlare, det vill säga ett ”tillräckligt marknadsutbud” i hela landet. Organisationen påtalar också vikten av att prioritera insatser som kortar individens väg till arbete och vikten av att rätt insats ska gå till rätt person. Utöver det poängterar Svenskt Näringsliv bland annat att de insatser som görs bör vara kostnadseffektiva.

Att få likvärdig service i hela landet är också något som IFAU påtalar. Men organisationen varnar för att det är svårt att se hur detta ska lösas i praktiken, inte minst givet att Arbetsförmedlingen har minskat antalet kontor och att den lokala närvaron har minskat. ”Det finns en risk att få fristående aktörer väljer att etablera sig i områden med färre arbetssökande eller i avlägsna delar av landet”, skriver IFAU.

Organisationen Företagarna menar att det som remissinstans är ”omöjligt” att göra en övergripande analys av de förslag som presenteras i regeringens promemoria.

Svenskt Näringsliv: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

IFAU: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Regeringen: Förslag om Arbetsförmedlingen skickas på remiss