DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ökad sjukfrånvaro bland män under pandemin

Bild: Isabell Höjman/TT

Sjukfrånvaron har ökat mest bland män under pandemin. Men fortfarande har kvinnor dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Det visar en ny analys från Försäkringskassan, ”Sjukfrånvaro efter bransch”.

På branschnivå är ökningen störst inom en mansdominerade transportbranschen, 48 procent, följt av den kvinnodominerade vård, omsorg och sociala tjänster som landar på 46 procent under 2020.

Totalt sett ökade dock inte sjukfrånvaron mätt i antalet ersatta dagar utan endast sett till antalet startade sjukfall.

– Vi tror att ökningen inom transportbranschen hänger samman med potentiella smittorisker inom persontransporter och även ökad arbetsbelastning inom varutransport och varuhantering under pandemin, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Trots högre sjukfrånvaro bland män förblir kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög som mäns. Under 2019 och 2020 ökade antalet startade sjukfall per 1 000 förvärvsarbetande kvinnor med 27 procent (från 121 till 154 sjukfall) medan motsvarande ökning bland män blev 36 procent (från 65 till 89 sjukfall).

– Det som den här analysen syftar till är att uppmärksamma var på arbetsmarknaden som det behöver vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och andra förutsättningar i arbetet. Vi vet att förebyggande åtgärder på arbetsplatsen är det mest effektiva sättet att undvika sjukfrånvaro, säger Ulrik Lidwall.

Pressmeddelande: Mäns sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnors under pandemin